دسته: هنر و ادبيات

۰

یک داستان

نویسنده: سیندخت به‌سختی جای پارکی در پارکینگ مجتمع تجاری پیدا کردم و بعد از اینکه چندین بار قفل‌های ماشین را وسواس‌گونه چک کردم، به‌سمت پله‌های برقی به‌راه افتادم. هنوز به این پله‌های متحرک بالارونده...