نویسنده: سعيده جعفرپور

۰

زنان و کار و خشونت کلامی

نویسنده: سعیده جعفرپور ـ وقتی کار رُ به یه ضعیفه بسپرن، بهتر از این نمی‌شه! ـ یه مشت دختر جوون رُ گذاشتن سر کار .مردا و پسرا باید بیکار باشن… ـ دخترمجرد کار می‌خواد...