نویسنده: مهسا نامداري

۰

جنسیت و توسعه

نویسنده: مهسا نامداری چکیده توسعه در عرف رایج عبارت است از سرمایه‌گذاری در کارهایی که موجب واردکردن تغییراتى در سازمان اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگی نظام می‌شود. جهت این تغییرات عموماً به‌طرف رشد است...